Evropská komise přijala akční plán pro média a audiovizuální odvětví

Přestože Akční plán pro demokracii se z velké části věnuje ať už přímo médiím nebo problematice s médii úzce související, přijala Evropská komise současně s ním ještě druhý dokument, který se týká médií. Jeho název je: Evropská média v digitálním desetiletí: Akční plán pro podporu obnovy a transformace

Obsah tohoto akčního plánu, jehož anglický název zní Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to Support Recovery and Transformation, je vymezen třemi oblastmi:

1. Obnova – jak Komise plánuje pomoci audiovizuálním a mediálním společnostem s dodáním likvidity a finanční pomocí pro překonání současné situace,

2. Transformace – strukturální otázky pomoci médiím s dvojí transformací – na klimatické změny a digitalizaci, oboje v kontextu globální konkurence,

3. Umožnit a posílit – vytvoření podmínek pro více inovací při zajištění rovných podmínek a pro pomoc občanům k snadnějšímu přístupu k obsahu a k informovanému rozhodování.

Na rozdíl od Akčního plánu pro demokracii se tento akční plán konkrétněji věnuje otázkám financování médií a audiovizuálního průmyslu. Mimo jiné i v souvislosti s potřebou nových informačních technologií. Zdůrazňuje přitom, že se týká všech velikostí společností včetně start-upů. 

V kapitole Obnova mediální akční plán řeší finanční podporu mediálním společnostem. V této souvislosti bude hrát klíčovou roli program Kreativní Evropa (Creative Europe) – a zejména jeho složka MEDIA. Tento program je hlavním nástrojem podpory EU pro kulturní a kreativní odvětví, včetně audiovizuálního, za posledních 30 let. Pro roky 2021 – 2027 se jeho rozpočet zvýší o 58 % na 2,2 mld. Euro. Komise uvádí, že evropské strukturální a investiční fondy mají hrát důležitou roli při podpoře mediálního sektoru v rámci dvou balíčků „Investiční iniciativy pro reakci na koronaviry“ (Coronavirus Response Investment Initiative), která přesměrovává stávající fondy soudržnosti na opatření krizové reakce, jako je poskytování pracovního kapitálu malým a středním podnikům. Akční plán uvádí i další možnosti financování médií. Připomíná také, co je uvedeno v roční strategii udržitelného růstu Komise do roku 2021, že by členské státy měly věnovat pozornost odvětvím, která hrají klíčovou roli pro demokracii, „zejména mediálnímu sektoru, kde by měla být podpora poskytována způsobem, který respektuje a podporuje svobodu médií a jejich pluralitu“. 

Komise zjednoduší přístup médií k financování novým interaktivním nástrojem připraveným na míru médiím. Nabídne jim různé nástroje podpory a provede je žádostí o podporu v období 2021 – 2027. Tento nástroj spojí všechny relevantní možnosti financování EU audiovizuálních a zpravodajských médií. Jen několika kliknutími bude jakákoli evropská mediální společnost – bez ohledu na velikost a zaměření – přesměrována, v závislosti na jejích potřebách, na nejvhodnější zdroj podpory EU. Společnosti budou mít také přístup k informacím o různých výzvách a možnostech pomoci s podáním žádostí.

Pro audiovizuální média komise podpoří zřízení specializované investiční platformy založené na fondech pocházejících mimo jiné z programů Creative Europe MEDIA a InvestEU. Zaměří se na mobilizaci soukromých investorů a bude otevřena spolupráci s národními propagačními institucemi a průmyslovými asociacemi. Bude podporovat audiovizuální firmy, které by mohly produkovat špičková díla pro evropský a mezinárodní trh. Cílem je posílit investice ve výši 400 milionů EUR po dobu sedmi let, a tím významně přispět k řešení mezery v kapitálovém financování. V roce 2021 se bude konat konference investorů, která shromáždí a zmobilizuje komunitu investorů.

Zpravodajská média (news media) chce Komise podpořit iniciativou News. Ta je cílena na evropské zpravodajské mediální společnosti, novináře a související organizace. Cíli této iniciativy jsou:

1. Zlepšit přístup k financování prostřednictvím půjček a pilotní iniciativy týkající se vlastního kapitálu,

2. Vytváření vztahů mezi investory a médii,

3. Podpora zpravodajských médií pro práci na společné transformaci,

4. Evropské zpravodajské mediální fórum.

Komise zdůrazňuje, že zpravodajská média jsou ekonomickým odvětvím i veřejným statkem. Potřebují čas, stabilitu a zdroje k tvorbě nezávislého a důvěryhodného obsahu. Média musí mít vyšší kapacity k analýzám vědeckých informací o hlavních společenských problémech, jakými jsou podle Komise zdraví a změna klimatu. V posledních několika letech však sektor zpravodajských médií čelí neustálým změnám způsobeným teprve se tvořícími obchodními modely a digitální transformací. Problémy s monetizací vedly některých případech až k ukončení činnosti médií, zejména na lokální a regionální úrovni, což mohlo malé trhy potenciálně vystavit „zpravodajským pouštím“. Také se snížil počet mediálních společností vysílajících korespondenty do zahraničí, což může mít nepříznivý vliv na hlubší analýzu a profesionální zpravodajství. Krize COVID-19 může tyto trendy urychlit. Přitom evropští občané se dnes spoléhají na sdělovací prostředky více než kdykoli předtím, což se odráží v rostoucím počtu čtenářů a diváků.

Komise zahájí iniciativu „News“, která spojí akce a podporu odvětví zpravodajských médií. Tato iniciativa se bude komplexně zabývat výzvami, kterým čelí odvětví zpravodajských médií, a nabídne komplexní odpověď spojující různé finanční nástroje pod společnou hlavičkou. Tím se zvýší soudržnost, viditelnost a dopad akcí podporovaných v rámci různých toků financování při plném respektování nezávislosti médií. Komise usnadní lepší přístup k financování stimulováním půjček i kapitálového financování:

– Pro zpravodajská média při hledání likvidity bude přístup k půjčkám usnadněn díky podpoře záruky InvestEU, vycházející ze zkušeností s nástrojem záruky kulturních a kreativních odvětví a Evropským fondem pro strategické investice.

– Pro zpravodajská média potřebující investice bude Komise usilovat o zavedení pilotního projektu založeného na kapitálových požadavcích prostřednictvím InvestEU, který může podporovat mimo jiné odvětví zpravodajských médií inovativními způsoby, spoluinvestovat s prostředky pocházejícími od filantropů, nadací a dalších soukromých partnerů. 

Tato opatření budou doplněna službami, jejichž cílem bude zvýšit znalost evropského trhu médií mezi investory a podpořit připravenost investic. Tím se podpoří dialog a spolupráce s potenciálními investory a usnadní se investice. Kromě toho bude poskytována zvláštní podpora ve formě grantů v rámci meziodvětvové složky Kreativní Evropa pro spolupráci v oblasti mediálních partnerství. Granty podpoří testování nových obchodních modelů, zejména lokálních médií, pomoc médiím při rozvoji jejich obchodních a redakčních standardů, spolupráci a přeshraniční žurnalistice, školení a mobilitu odborníků a sdílení osvědčených postupů. Pro maximalizaci dopadu se zjednoduší uzavírání partnerství mezi vybranými projekty.

Komise zřídí Evropské zpravodajské mediální fórum pro spolupráci (European News Media Forum) se zúčastněnými stranami, včetně regulačních orgánů pro média, zástupců novinářů, samoregulačních orgánů (mediální/tiskové rady), občanské společnosti a mezinárodních organizací.

Cílem kapitoly Transformace je podpořit dlouhodobou odolnost a konkurenceschopnost evropského mediálního průmyslu, doprovázející zejména dva přechody: digitální a zelený. To je také důležité pro podporu zásadní úlohy mediálního odvětví při plnění společenských potřeb a podpoře evropských hodnot. 

Stejně jako v jiných průmyslových odvětvích jsou datové technologie ústředním bodem transformace mediálního sektoru. Zejména údaje o čtenářích v oblastech, ve kterých mají evropští globální konkurenti dobrou pozici. Jsou to vývoj a propagace personalizovaného obsahu. Umožňují nové obchodní modely založené na přímějším vztahu se zákazníky. Klíčovým příkladem je reklama, kde internet v roce 2015 v objemu předběhl televizi a od té doby si neustále upevňuje vedoucí postavení. V roce 2018 dosáhla internetová reklama více než 50 miliard EUR, zatímco televizní reklama dosáhla méně než 40 miliard EUR.

S rostoucím využíváním chytrých telefonů se současně se zvyšuje dostupnost dat o spotřebitelích. Podíl čtenářů, kteří přistupují ke zpravodajství ze smartphonů, se zvýšil z 39% v roce 2014 na 48% v roce 2020. To nabízí nové příležitosti pro vytváření, propagaci a distribuci obsahu ve formátech přizpůsobených potřebám čtenářů.

Komise podpoří vytvoření systému „mediálního data space“ pro podporu mediálních společností při sdílení dat a vývoji inovativních řešení. Aby se staly inovativnějšími a konkurenceschopnějšími, měly by být evropské mediální společnosti přijímat lepší rozhodnutí a zavádět pokročilejší řešení založená na získaných datech. Komise navrhuje dosáhnout tohoto cíle podporou rozvoje evropského „media data space“. Tato iniciativa navazuje na Evropskou datovou strategii a bude prováděna při plném respektování právních předpisů o ochraně údajů. Využívání „data space“ může změnit způsob spolupráce tvůrců, producentů a distributorů. Budou hostovat relevantní mediální data, jako je obsah, údaje o publiku a metadata obsahu, jakož i další typy údajů o chování uživatelů, které by mohly být užitečné pro vytváření obsahu lépe přizpůsobeného potřebám spotřebitelů a jeho efektivnější distribuci.

Iniciativa „media data space“, financovaná prostřednictvím programů Horizont Evropa a Digitální Evropa (DEP), bude podporovat vydavatele tisku, vysílatele, další mediální společnosti a poskytovatele technologií při vytváření „data space“ věnovaného mediálním aplikacím. DEP pomůže při nasazení datové infrastruktury a definuje strategii interoperability dat. V souladu s Evropskou strategií pro data (European Data Strategy) a novou iniciativou pro horizontální správu dat bude také integrovat nejmodernější nástroje a služby potřebné pro správu a zpracování dat, definovat podmínky pro sdílení a používání dat, včetně IP, ochrany osobních údajů a pravidel hospodářské soutěže. Iniciativa bude stanovena s přihlédnutím k vstupům široké komunity zúčastněných stran.

Datová infrastruktura by měla být dostupná jak veřejnoprávním médiím, tak provozovatelům komerčních médií, ať už velkým nebo malým, start-upům nebo zavedeným hráčům. Například někteří vydavatelé zpravodajství z EU by se mohli spojit, aby vytvořili zpravodajství zacílené na jejich vlastní národní publikum, s obsahem automaticky přeloženým do jejich vlastních jazyků. „Data space“ by také mohl poskytnout cenný pohled na služby zaměřené na zvýšení přeshraniční vyhledatelnosti mediálního obsahu (zpravodajského a zábavního obsahu) a usnadnění přístupu malých a středních kreativních společností k výpočetním zdrojům. Dále by to mohlo umožnit využití synergií s datovými soubory vytvořenými jinými kreativními průmysly (např. „data space“ pro kulturní dědictví) a průmyslovými odvětvími (např. maloobchod, automobilový průmysl).

Kromě toho bude Horizont Europe podporovat inovativní aplikace a technologie v mediální oblasti. Investice do modulárních a open-source infrastrukturních mediálních komponent může usnadnit vznik nových obchodních modelů a jejich využití v tradičních i nových médiích, čímž se zlepší přístup občanů k informacím z různých zdrojů.

Za účelem posílení své znalostní základny a informování o budoucích politických iniciativách bude Evropská komise každé dva roky vydávat Výhled mediálního odvětví (Media Industry Outlook). Bude informovat o mediálních trendech – od technologického pokroku po vznikající produkci a vzorce spotřeby – a analyzovat jejich potenciální dopad na evropský mediální trh a obchodní modely.

Evropané by měli být protagonisty digitálního desetiletí, vyzývá Evropská komise v úvodu ke kapitole Umožnit a posílit. S krizí COVID-19 se exponenciálně zvýšilo online využívání audiovizuálních služeb v domácnostech spolu s ochotou domácností investovat do technologií domácí zábavy. Krize vytváří příležitost oslovit širší publikum online. Nedávné nařízení o přenositelnosti obsahu umožňuje evropským občanům cestovat s obsahem, který si zakoupili nebo předplatili v celé EU.

Pokud jde o dostupnost audiovizuálního obsahu online, existuje značný potenciál pro zvýšení: Zpráva o přezkumu Nařízení o geoblockingu ukazuje významné rozdíly mezi audiovizuálními nabídkami napříč členskými státy. V průměru je ve všech členských státech ve videu on demand k dispozici pouze 14% filmů. 

Nedávný průzkum Eurobarometr naznačuje, že více než třetina uživatelů internetu má zájem o přeshraniční přístup k audiovizuálnímu obsahu. Tato zjištění potvrzují nejnovější údaje z Evropské audiovizuální observatoře, podle nichž jsou filmy EU v průměru dostupné na platformách videa na vyžádání v maximálně třech zemích EU. To představuje hromadu nevyužitého potenciálu.

Evropská komise chce podpořit rozvoj mladých mediálních talentů. Pořádat jejich setkání a výcvikové boot-campy. Creative Europe MEDIA také spojí své síly s dalšími iniciativami – jako je Innovation Radar, Startup Europe a Media Motor Europe CSA – aby prozkoumala nejslibnější evropské start-upy aktivní v mediálním prostředí. Za tímto účelem bude v rámci programu Startup Europe zahájena výzva k vyjádření zájmu zaměřená na komunity kreativních a mediálních technologií, která bude mapovat slibné podniky. Creative Europe MEDIA také poskytne těmto společnostem živnou půdu a pomůže jim prosperovat v rychle se měnícím audiovizuálním odvětví. Takové společnosti by mohly těžit z posíleného přístupu k podpoře trhu ze strany Creative Europe MEDIA prostřednictvím takzvané „MEDIA Market Gateway“. To bude zahrnovat aktivní přípravu, včetně koučování a mentoringu ohledně tržních trendů a pozicioningu, business plánů, obchodních strategií, aby mohli co nejlépe využít kombinované fyzické / virtuální přítomnosti na nejdůležitějších globálních mediálních trzích (Berlinale, Cannes, Benátky, GamesCom, VR Days atd.) pod evropskou značkou. 

Start-upy a scale-upy budou mít možnost účastnit se Creative Innovation Labs, nové iniciativy v rámci meziodvětvové složky Creative Europe. To spojí média a další kreativní odvětví (např. hudbu a vydavatelství). Experimentuje s daty, virtuální a rozšířenou realitou a dalšími technologiemi za účelem vývoje nového obsahu, nových obchodních modelů, nových dovedností, podpory začleňování rozmanitosti a udržitelnosti a podpory zapojení publika. Je důležité si uvědomit, že inovativní mediální start-upy a malé a střední podniky budou také moci žádat o podporu z programu Horizont Evropa v rámci Evropské rady pro inovace a Evropského inovačního a technologického institutu. 

Program Horizont Evropa přispěje ke zlepšení politické účasti občanů podporou kritické digitální gramotnosti a přístupu k pluralitnímu mediálnímu obsahu. K doplnění těchto akcí bude Komise podporovat výzkum a inovace pokročilých metod vyhledávání, objevování a agregace, aby se usnadnilo vytváření nezávislých alternativních služeb agregace zpráv schopných nabídnout rozmanitý soubor přístupných informačních zdrojů. Povědomí publika – zejména mladých diváků – o evropském obsahu bude zvýšeno v souvislosti s 30. výročím programu Creative Europe MEDIA v roce 2021. Bude zahájena kampaň, která bude vysvětlovat bohatost a rozmanitost evropského obsahu mladým generacím na úspěšných příbězích projektů a talentů programem podpořených.

V mediálním akčním plánu Komise stanoví komplexní vizi mediálního odvětví o využití potenciálu evropského mediálního trhu. Akce bude Komise organizovat v úzké spolupráci s členskými státy, Evropským parlamentem, mediálním průmyslem a všemi zúčastněnými stranami. V tomto ohledu bude tento materiál představovat konkrétní plán pro média jako součást kultury a kreativního ekosystému s cílem těžit z výhod digitální transformace a posílit její konkurenceschopnost.

Čtěte dál