Evropský akční plán pro demokracii

Tisková zpráva

Evropská komise dnes předkládá svůj Evropský akční plán pro demokracii, jehož cílem je posílit postavení občanů a vybudovat odolnější demokracie v celé EU.

Tento akční plán hodlá řešit problémy, jimž čelí naše demokratické systémy v souvislosti s rostoucím extremismem a pociťovaným odcizením mezi politickými představiteli a veřejností. Stanoví proto opatření pro podporu svobodných a spravedlivých voleb, posílení svobody sdělovacích prostředků a boj proti dezinformacím. Konkrétněji Komise navrhne právní opatření týkající se politické reklamy, které se zaměří na sponzory placeného obsahu a výrobní a distribuční kanály, včetně online platforem, inzerentů a subjektů poskytujících politické poradenství, přičemž vyjasní jejich příslušné povinnosti. Komise rovněž doporučí opatření k řešení otázky bezpečnosti novinářů a předloží iniciativu na jejich ochranu před strategickými žalobami proti účasti veřejnosti. V neposlední řadě bude Komise řídit úsilí o přepracování stávajícího kodexu zásad boje proti dezinformacím, zpřísní požadavky na online platformy a zavede důsledné monitorování a dohled.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „S probíhající digitální revolucí musí mít občané možnost volby, a to v situaci, kdy mohou svobodně vyjadřovat názory. Skutečnost musí být odlišena od fikce a svobodná média a občanská společnost musí mít možnost účastnit se otevřené diskuze bez nepřátelského vměšování. Proto EU podniká kroky ke zlepšení odolnosti našich demokracií v EU.“

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Demokracii nelze považovat za samozřejmost. Je třeba o ni pečovat a chránit ji. Cílem našeho plánu je chránit a podporovat smysluplnou účast občanů a umožnit jim činit svá rozhodnutí ve veřejném prostoru svobodně a bez manipulace. Pravidla musíme aktualizovat, abychom dokázali využít příležitostí a výzev digitálního věku. Plán navrhuje opatření pro zvýšení ochrany novinářů a boj proti dezinformacím a vměšování, která zároveň plně chrání svobodu projevu.“ 

S probíhající digitální revolucí musí mít občané možnost volby, a to v situaci, kdy mohou svobodně vyjadřovat názory a jsou schopni rozlišit skutečnost od fikce a svobodná média a občanská společnost se mohou účastnit otevřené diskuze bez nepřátelského vměšování. Problémy, s nimiž se EU potýká, se nezastaví na jejích hranicích, takže jakékoli opatření přijaté doma bude mít dopad v zahraničí.

Evropský akční plán pro demokracii stanoví opatření soustředěná do tří hlavních pilířů:

  1. Propagace svobodných a spravedlivých voleb 

Komise navrhne právní předpis o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu („politické reklamy“). Zreviduje rovněž pravidla pro financování evropských politických stran. Prostřednictvím Evropské sítě pro volební spolupráci posílí Komise spolupráci mezi členskými státy a spustí nový operační mechanismus, který podpoří účinnou a včasnou výměnu názorů o otázkách spojených s integritou voleb, jako je kybernetická bezpečnost voleb.

Komise uspořádá akci na vysoké úrovni, na níž se setkají různé úřady, aby se zabývaly problémy souvisejícími s volebními procesy a aby občanům umožnily účastnit se demokratického procesu jako voliči a kandidáti. Zdravá demokracie závisí na zapojení občanů a aktivní občanské společnosti, a to nejen v době voleb. Za tímto účelem podporuje akční plán využívání strukturálních fondů EU a financování dostupného v rámci nového programu Kreativní Evropa a zdůrazňuje význam aktivní účasti mladých lidí, což je zásadní prvek Strategie EU pro mládež. EU rovněž zkonsoliduje kapacitu volebních pozorovatelských misí EU ve třetích zemích.

  1. Posílení svobody a plurality sdělovacích prostředků

Bezpečnost novinářů se v posledních letech nadále zhoršovala – v několika členských státech se zvýšila intenzita fyzických a online hrozeb a útoků zaměřených na novináře. Proto Komise v roce 2021 navrhne doporučení o bezpečnosti novinářů, přičemž zvláštní pozornost bude věnována výhrůžkám namířeným proti novinářkám, a Iniciativu k omezení zneužívání žalob proti účasti veřejnosti. Komise bude rovněž úzce spolupracovat s členskými státy prostřednictvím strukturovaného dialogu a poskytovat udržitelné financováníprojektům právní a praktické pomoci novinářům v EU i jinde. Komise rovněž předloží další opatření na podporu plurality sdělovacích prostředků a posílení transparentnosti vlastnictví sdělovacích prostředků a státní reklamy, mimo jiné prostřednictvím nového Monitoru vlastnictví sdělovacích prostředků.

Evropský akční plán pro demokracii jde ruku v ruce s Akčním plánem pro média a audiovizuální odvětví, jehož cílem je pomoci tomuto odvětví zotavit se a co nejlépe využít digitální transformace.

  1. Boj proti dezinformacím 

Akční plán navrhuje zdokonalit stávající soubor nástrojů EU pro boj proti zahraničnímu vměšování, včetně nových nástrojů, které umožní vymáhat náklady od pachatelů. Komise bude usilovat o přepracování kodexu zásad boje proti dezinformacím na společný regulační rámec povinností a odpovědnosti online platforem v souladu s připravovaným aktem o digitálních službách. Za tímto účelem vydá Komise na jaře 2021 pokyny pro zdokonalení kodexu a stanoví pevnější rámec pro monitorování jeho provádění. Komise a vysoký představitel rovněž přijmou další opatření, která posílí odolnost našich společností a mezinárodní partnerství.

Další kroky

Komise bude Evropský akční plán pro demokracii provádět postupně do roku 2023, tj. nejpozději jeden rok před volbami do Evropského parlamentu. Komise poté rovněž posoudí dosažený pokrok a případnou potřebu dalších kroků.

Komise bude i nadále spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou, jakož i s širokým okruhem vnitrostátních aktérů – veřejných i soukromých – mimo vládní orgány, což je zcela klíčové pro posílení odolnosti našich demokracií.

Souvislosti

Tento Evropský akční plán pro demokracii společně s novým evropským mechanismem právního státu, novou strategií pro důslednější uplatňování Listiny základních práv, Akčním plánem pro média a audiovizuální odvětví, jakož i souborem opatření přijatých na podporu a ochranu rovnosti v celé EU budou hlavním motorem nového úsilí o to, aby evropská demokracie byla schopna čelit výzvám digitálního věku. Závazek k demokracii je rovněž zakotven ve vnější činnosti EU a je ústředním pilířem její spolupráce s přistupujícími a sousedními zeměmi.

Evropský akční plán pro demokracii je jednou z hlavních iniciativ pracovního programu Komise na rok 2020, který byl oznámen v politických směrech předsedkyně von der Leyenové.

Další informace 

Evropský akční plán pro demokracii – Internetové stránky

Evropský akční plán pro demokracii – Informativní přehled

Evropský akční plán pro demokracii – Otázky a odpovědi

Evropský akční plán pro demokracii – Výsledky veřejné konzultace

Iniciativa na ochranu před strategickými žalobami proti účasti veřejnosti – Výzva pro odborníky

Čtěte dál