Michal Klíma: Jsem připraven podat ústavní stížnost proti postupu Sněmovny při volbě členů Rady ČT

Jsem přesvědčen, že volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nepostupoval v souladu se zákony České republiky, když nevybíral výhradně z kandidátů navržených oprávněnými organizacemi, jak to stanovuje zákon, ale do voleb v Poslanecké sněmovně vybral kandidáty navržené organizacemi, které tuto podmínku zákona nesplňují. Tím zasáhl do lidských práv kandidátů navržených oprávněnými organizacemi.

Listina základních práv a svobod v čl. 21 odst. 1 přiznává občanům právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Čl. 21 odst. 4 Listiny pak výslovně stanoví, že občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Právo podílet se na správě věcí veřejných a právo na rovný přístup k veřejné funkci v Radě ČT se realizuje oprávněním nominujících subjektů navrhnout kandidáta do Rady a právem kandidátů být za splnění zákonných podmínek zařazen do volby za rovných podmínek.

Zákon stanoví, že je-li počet kandidátů navržených oprávněnými organizacemi a sdruženími vyšší než trojnásobek volených členů rady, provede dle § 46a odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny volební výbor tzv. „předvýběr“, kdy volební výbor posoudí podané návrhy a z navržených kandidátů splňujících zákonné předpoklady vybere pro volbu Poslaneckou sněmovnou kandidáty v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, kteří mají být zvoleni. Zákon tedy výslovně určuje, že volební výbor vybírá z kandidátů navržených oprávněnými organizacemi a sdruženími. Pokud tedy volební výbor vybíral i z kandidátů, kteří uvedené zákonné předpoklady nesplňovali, protiprávně připravil způsobilé kandidáty o možnost být voleni a případně též zvoleni do Rady ČT. 

Volební výbor tento týden odmítl většinou členů změnit své rozhodnutí přesto, že se seznámil s právním rozborem, který dokládal, že došlo k porušení zákona. Poslanecká sněmovna tak zřejmě bude hlasovat o volbě členů Rady ČT za výše popsané situace. Pokud se tak stane, zasáhne do ústavního práva kandidátů na rovný přístup k veřejným funkcím, když do volby zahrne nezpůsobilé kandidáty a kandidáti způsobilí z ní naopak jsou vyloučeni. Nezpůsobilí kandidáti tak budou protiústavně zvýhodněni, když budou zahrnuti do volby, aniž by museli splňovat zákonné předpoklady volby.

V tom případě jsem připraven postup volby napadnout stížností Ústavnímu soudu ČR.

V Praze dne 29. dubna 2021

Ing. Michal Klíma

Čtěte dál